Contract de legitimare sportivi

In jos

Contract de legitimare sportivi

Mesaj  Andrei_Popescu la data de Mar Mar 18, 2014 4:04 am


CONTRACT DE LEGITIMARE


I. PĂRŢILE CONTRACTANTE:
Între:
Asociatia Clubul Sportiv Legiunea XIII Gemina, cu sediul în localitatea Alba Iulia, str. Octavian Goga, nr.7, judeţul Alba, organizaţie non-profit, apolitică, ce funcţionează în baza sentinţei civile nr. 2072/CC/2012 din 05.11.2012, având avizul (certificatul de identitate sportivă) M.T.S. nr. 0075145 din 13.09.2013, reprezentata prin Popescu Andrei Stefan în calitate de preşedinte
şi sportivul / sportiva
.................................................................., posesor al B.I.(C.I.), seria…… , nr………… , eliberat(ă) de……………...................................., CNP........................................ fiul/fiica lui.....................................şi ................................. născut/nascuta la data de ......................, în ........................, judeţul .............., cu domiciliul în ..........................., str...................., nr........, judeţul ......................... a intervenit prezentul contract, încheiat în conformitate cu regulamentul Clubului Sportiv Sportiv Legiunea XIII Gemina.

II. VALIDITATEA CONTRACTULUI:
Art. 1. Prezentul contract este valid numai în cazul în care partea contractantă reprezentată de sportiv este majoră şi nu este declarată incapabilă de către lege;
Art. 2. În cazul în care partea contractantă reprezentată de sportiv este minoră, prezentul contract este valid numai dacă este încheiat cu încuvinţarea părinţilor sau a tutorelui legal şi semnat de către aceştia;

III. OBIECTUL CONTRACTULUI:
Art. 3. Obiectul contractului îl constituie drepturile şi obligaţiile corelative ce revin clubului şi sportivului în legătură cu activitatea de airsoft desfasurata in calitate de sportiv legitimat in cadrul clubului.

IV. DURATA CONTRACTULUI:
Art. 4. Prezentul contract se încheie pentru o perioadă de ........................ începând de la data de ............................ până la data de .......................... cu drept de prelungire. Acesta se va putea prelungi pe o perioadă negociabilă între părţi.

V. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR:
A. ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV LEGIUNEA XIII GEMINA se obligă:
Art. 5. Să ofere sportivului posibilitatea de a se antrena la standardele stabilite şi impuse de FRA;
Art. 6. Să ofere sportivului posibilitatea de a participa şi afirma la competiţiile sportive interne şi externe, cheltuielile fiind suportate de catre sportiv in cazul in care clubul nu dispune de fondurile necesare pentru achitarea acestora;
Art. 7. Să recomande si sa permită participarea sportivului la stagii cursuri si seminarii de specialitate în vederea ridicării nivelului de pregătire, în cazul în care acesta are rezultate notabile în plan sportiv, dovedeşte calităţi reale, respect, seriozitate, ambiţie, dorinţă de pregătire şi afirmare;
Art. 8. Să recomande, permita si sustine participarea sportivului la sesiunile de examinare organizate in tara si strainatate, in vederea obtinerii gradelor superioare care nu pot fi acordate la nivelul clubului, în cazul în care acesta are rezultate notabile în plan sportiv, dovedeşte respect, seriozitate, ambiţie, dorinţă de pregătire şi afirmare si este pregatit din punct de vedere practic si teoretic;
Art. 9. Să recompenseze în limita posibilităţiilor, precum şi în funcţie de realizarea obiectivelor fixate, sportivul cu rezultate notabile în pregătire şi competiţii, cu premii în bani, echipament sportiv, etc., cât şi prin promovarea în categoria instructorilor, antrenorilor şi arbitrilor.

B. SPORTIVUL se obligă:
Art. 10. Să participe regulat (conform planificării) la programul de antrenament al clubului precum şi la alte activităţi cuprinse în programul de pregătire sportivă;
Art. 11. Să nu absenteze în mod nejustificat de la antrenamente şi activităţile cuprinse în programul de pregătire sportivă;
Art. 12. Să participe în limita posibilităţiilor la activităţiile de promovare a sportului practicat, a numelui şi imaginii clubului şi a membrilor acestuia;
Art. 13. Să participe în limita posibilităţiilor la programele de recuperare şi refacere (activităţi recreative, stagii, tabere) stabilite de conducerea clubului;
Art. 14. Să participe în limita posibilităţiilor la competiţiile oficiale (interne şi internaţionale) şi amicale (cupe) cuprinse în calendarul sportiv la cererea, (recomandarea) conducerii clubului;
Art. 15. Să participe la propunerea şi recomandarea conducerii clubului la examinările pentru obţinerea gradelor.
Art. 16. Să contribuie prin prestaţia sa, la realizarea obiectivelor de performanţă, stabilite de conducerea clubului;
Art. 17. Să păstreze secretul tehnicilor şi al metodei de antrenament;
Art. 18. Să poarte echipamentul de protectie (ochelari, casca, masca, protectie gat manusi, bocanci) pe toata durata evenimentului (antrenament, concurs, joc amical). Sportivul accidentat din cauza nefolosirii corespunzatoare a echipamentului de protectie este singurul vinovat, acesta neputand sa ceara daune clubului sau sportivului care l-a accidentat.
Art. 19. Să manifeste un comportament demn şi civilizat, atât în spatiul de antrenament cât şi în afara acestuia;
Art. 20. Să nu lezeze prin comportamentul său imaginea şi reputaţia clubului şi să nu facă declaraţii defăimătoare la adresa clubului sau a membrilor acestuia;
Art. 21. Să nu folosească echipamentul în alte scopuri decât cele sportive.
Art. 22. Să nu angajeze relaţii sau raporturi de orice fel cu mass-media fără aprobarea preşedintelui clubului;
Art. 23. Să acorde conducerii clubului dreptul asupra imaginii individuale sau de grup;
Art. 24. Să acorde conducerii clubului dreptul de a încheia în numele său contracte şi convenţii referitoare la pregătirea de specialitate, sponsorizări şi promovarea imaginii sponsorilor;
Art. 25. Să folosească, să păstreze şi să returneze în cele mai bune condiţii, materialele puse la dispoziţie de conducerea clubului pentru antrenamente, competiţii sau alte activităţi sportive;
Art. 26. Să respecte prevederile Statutului şi Regulamentelor clubului;

VI. CLAUZE SPECIALE
Art. 27. Participarea la competiţiile de airsoft este o opţiune liberă şi necondiţionată;
Art. 28. În cazul în care îşi exprimă dorinţa de a participa în competiţiile de airsoft sportivul va semna în prealabil un act, prin care Clubul Sportiv Legiunea XIII Gemina este absolvit de orice tip de răspundere în caz de accidentare, indiferent de urmările acesteia;
Art. 29. În cazul abaterilor de la Regulamentul şi Statutul Clubului, sportivul se va supune deciziilor Consiliului de Conducere si Comisiei de Disciplina a clubului;
Art. 30. Transferul la un alt club sau asociaţie din ţară sau străinătate se realizează numai în baza acestui contract şi în conformitate cu dispoziţiile cuprinse in regulamentele clubului;
Art. 31. Prezentul contract nu are ca efect dobândirea calităţii de „salariat” sau de „membru afiliat cu drept de vot” in cadrul clubului de către sportiv.
Art. 32. Reprezentantul legal al Clubului Sportiv Legiunea XIII Gemina este preşedintele acestuia.

VII. CLAUZE DE REZILIERE ŞI ÎNCETARE A CONTRACTULUI
Art. 33. Rezilierea prezentului contract se poate face numai cu acordul scris al ambelor părţi, cu condiţia ca partea care o solicită să preavizeze cealaltă parte cu 15 zile înainte de data rezilierii;
Art. 34. Prezentul contract poate fi reziliat din iniţiativa clubului, fără acordul celeilalte părţi în cazul în care sportivul săvârşeşte acte sau fapte de natură să aducă prejudicii de orice fel clubului, precum şi în cazul în care sportivul fără a avea motive întemeiate îşi încalcă obligaţiile referitoare la obiectivele de performanţă şi programul de pregătire sportivă;
Art. 35. În lipsa unei rezilieri solicitate de una dintre părţi, contractul rămâne valabil până la data la care a fost încheiat, chiar dacă sportivul îşi întrerupe activitatea în cadrul clubului, cu excepţia situaţiilor care fac imposibilă executarea contractului – incapacitate fizică, psihică, etc;
Art. 36. Contractul încetează înainte de data până la care a fost încheiat numai în cazul apariţiei unor situaţii care fac imposibilă executarea contractului – incapacitate fizică, psihică, etc. de partea sportivului sau întreruperea activităţii, desfinţare, etc. de partea clubului;

VIII. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR
Art. 37. Părţile convin ca, orice litigiu apărut să fie soluţionat pe cale amiabilă, altfel îşi asumă întrega responsabilitate PENALĂ sau CIVILĂ.
Prezentul contract încheiat astăzi ........................, conţine patru (4) pagini şi a fost redactat în doua (2) exemplare, unul (1) pentru: sportiv si unul (1) pentru Asociatia Clubul Sportiv Legiunea XIII Gemina.

Preşedinte Club, Semnătura sportivului,
Popescu Andrei Stefan (pentru minori vor semna ambii părinţi / tutorele legal)
__________________ ____________________________________
avatar
Andrei_Popescu
Admin

Mesaje : 12
Data de înscriere : 28/06/2011
Varsta : 31
Localizare : Alba Iulia

Vezi profilul utilizatorului http://airsoftalbaiulia.forumz.ro

Sus In jos

Sus


 
Permisiunile acestui forum:
Nu puteti raspunde la subiectele acestui forum